Wyniki ankiety rozpoznawczej

Kontynuacja projektu „Zielonogórskie Spotkania z Matematyką”

Jako Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty w 2019 roku projekt „Zielonogórskie Spotkania z Matematyką”, który musiał zostać przerwany ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2. Celem „Zielonogórskich Spotkań z Matematyką” jest zapoznanie uczniów z takimi obszarami matematyki, z którymi nie zawsze mają okazję zetknąć się na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, a są one pomocne przy rozwiązywaniu wielu problemów z zakresu matematyki szkolnej i pozaszkolnej. Pragniemy przybliżyć młodzieży szkolnej wiadomości z zakresu matematyki wyższej, zapoznać z historią matematyki, zielonogórskim środowiskiem matematycznym oraz uzmysłowić młodym ludziom, że matematyka jest wszechobecna i uniwersalna. Do tej pory udało nam się zrealizować trzy spotkania:

  • 1. Zielonogórskie Spotkanie z Matematyką odbyło się 27 listopada 2019 roku – spotkanie wprowadzające. Wykład pt. „Krótka historia matematyki” wygłosił prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • 2. Zielonogórskie Spotkanie z Matematyką odbyło się 18 grudnia 2019 roku, uczestniczyło w nim blisko 150 uczniów z wielu szkół z Zielonej Góry, Nowej Soli, Świebodzina i Przemkowa. Wykład pt. „Wiem, że nic nie wiem” wygłosił dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ.
  • 3. Zielonogórskie Spotkanie z Matematyką odbyło się 22 stycznia 2020 roku, uczestniczyło w nim ponad 150 uczniów. Wykład pt. „O dylemacie więźnia” wygłosił dr inż. Łukasz Balbus.

Obecna sytuacja jest zupełnie inna niż ta z końca 2019 roku, kiedy rozpoczynaliśmy projekt, toteż dalsze prowadzenie projektu musiałoby mieć formę zdalną. Trudno nam było jednak określić, czy uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość oraz chęć uczestnictwa w takiej formie zajęć. W tym celu przeprowadziliśmy anonimową ankietę rozpoznawczą, która pozwoliła nam zebrać ogólne wyniki o zainteresowaniu uczniów i nauczycieli uczestnictwem w zajęciach.

Ankieta podzielona była na część dla ucznia oraz część dla nauczyciela. Pytaliśmy w niej o region, typ szkoły, chęć uczestnictwa oraz formę zajęć, którą ankietowany byłby zainteresowany. Otrzymaliśmy 179 odpowiedzi, z czego 161 od uczniów i 18 od nauczycieli. Szczegółowe wyniki poniżej.

Ze względu na region, otrzymaliśmy następującą liczbę odpowiedzi:

Wyniki są zgodne z przewidywaniami, znaczna większość odpowiedzi pochodzi z regionu Nowosolskiego, z którym Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii współpracuje już od dłuższego czasu.

Ze względu na typ szkoły oraz osobę ankietowaną, otrzymaliśmy następującą liczbę odpowiedzi:

Mimo dużej liczby odpowiedzi uczniów, stosunkowo małą jej część stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych. Postaramy się o otrzymanie większej liczby odpowiedzi od tej grupy.

Ze względu na typ szkoły oraz chęć uczestnictwa, otrzymaliśmy następującą liczbę odpowiedzi od uczniów:

Wynika stąd, że duża część osób, zarówno ze szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej, była zainteresowana uczestnictwem w zajęciach, nawet poświęcając swój wolny czas poza zajęciami szkolnymi. Jest dla nas dobry znak, ponieważ trudno byłoby nam zorganizować zajęcia w czasie lekcji szkolnych, dla studentów dużo łatwiejsze jest zorganizowanie zajęć w godzinach popołudniowych. Jest również duże grono niezdecydowanych osób, które mamy nadzieję zachęcić do uczestnictwa atrakcyjnymi zajęciami i tematami.


Ze względu na typ szkoły oraz formę zajęć, otrzymaliśmy następującą liczbę odpowiedzi od uczniów (pytanie wielokrotnego wyboru, jeden uczeń może zaznaczyć wiele odpowiedzi). Pominęliśmy tutaj osoby, które nie wykazały chęci uczestnictwa w zajęciach (odpowiedź „Nie” na pytanie o chęć uczestnictwa):

Powyższe zestawienie mówi nam, że uczniowie ze szkół podstawowych w większości są zainteresowani zajęciami, na których mogliby jeszcze raz materiał z zajęć szkolnych. W drugiej kolejności są to zajęcia poszerzające wiedzę, zakładamy że byłby to odpowiednik materiału ze szkolnych kół matematycznych.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych są natomiast najbardziej zainteresowani zajęciami przygotowującymi do matury rozszerzonej z matematyki. Tuż za nimi, na drugim miejscu są zajęcia poszerzające wiedzę poza zakres szkolny.
Można zaryzykować tutaj stwierdzenie, że uczniowie obu typów szkoły najbardziej potrzebują zajęć, które przygotowywałyby ich do lekcji szkolnych i testów, w szczególności do matury. Być może jest to spowodowane koniecznością nauki zdalnej i niewydolnością takie systemu zajęć, który powoduje braki w umiejętnościach matematycznych uczniów i ich niepewność co do własnej wiedzy.


Ze względu na typ szkoły oraz formę zajęć, otrzymaliśmy następującą liczbę odpowiedzi od nauczycieli (pytanie wielokrotnego wyboru, jeden uczeń może zaznaczyć wiele odpowiedzi). Pominęliśmy tutaj osoby, które nie wykazały chęci uczestnictwa w zajęciach (odpowiedź „Nie” na pytanie o chęć uczestnictwa):

Widać tutaj pewną rozbieżność z odpowiedziami uczniów, nauczyciele wyrażają większe zainteresowanie zajęciami, których materiał wykracza poza zakres szkolny, skupiające się na praktycznych zastosowaniach matematyki oraz rozwijających nieszablonowe myślenie.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wyniki, zdecydowaliśmy się przeprowadzić bardziej szczegółową ankietę, skierowaną wyłącznie do uczniów, ponieważ to ich zdanie jest dla nas priorytetem w prowadzeniu projektu „Zielonogórskie Spotkania z Matematyką”. Kolejna ankieta pozwoli nam o wiele bardziej szczegółowo poznać potrzeby uczniów, ponieważ, jak widać z obecnej ankiety, w większości mają oni potrzebę powtórnego przerobienia materiału z zajęć szkolnych. Chcielibyśmy, aby projekt realizował rzeczywiste potrzeby uczniów, dlatego potrzebujemy większej liczby bardziej szczegółowych opinii.

Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że powtarzanie materiału szkolnego nie jest naszym celem, chcielibyśmy rozwijać uczniów w jak najszerszym zakresie związanym z matematyką. Cel ten może być jednak trudny do osiągnięcia, jeśli uczniowie nie będą radzili sobie z podstawami. Wówczas ciężko będzie od nich oczekiwać zaangażowania i motywacji do pozaszkolnego rozwoju.

Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz że udam nam się zachęcić młodzież do poszerzenia swojej wiedzy z jakże pięknej dziedziny nauki, jaką jest matematyka.

Kornel Żuber
Prezes Koła LMP