Regulamin

lmp Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
logo_wmie

REGULAMIN

Turniej Gier Planszowych jest elementem projektu „Edutainment. Turniej Gier Planszowych- edycja mikołajkowa realizowany przez Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą 1na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego finansowanego w ramach środków przekazanych na działalność kół naukowych zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestniczek/uczestników projektu.


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Turniej Gier Planszowych jest elementem projektu  „Edutainment. Turniej Gier Planszowych – edycja mikołajkowa” realizowanego od 1 grudnia 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku, jest przedsięwzięciem polegającym na prowadzeniu rozGRYwek w gry planszowe, które pozwolą młodym ludziom nabyć nową wiedzę i wykształcić nowe kompetencje z tych obszarów matematyki, z którymi nie zawsze mają okazję zetknąć się podczas realizacji obowiązkowego programu nauczania, podnieść umiejętności przedsiębiorcze oraz nabyć pozytywne nawyki biznesowe.

 1. Organizatorem Turnieju Gier Planszowych jest Studenckie Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra.
 2. Udział w Turnieju Gier Planszowych jest bezpłatny. Osoby, które pragną uczestniczyć w Turnieju Gier Planszowych obowiązkowo muszą zgłosić swój udział w Projekcie i złożyć pisemną deklarację, w której zobowiążą się do regularnego udziału w 4 rozGRYwkach (4 Spotkaniach- Turnieju Gier). 4. Spotkania rozGRYwki Gier Planszowych odbywać się będą w salach Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego według harmonogramu. Harmonogram zostanie podany na stronie lmp@wmie.uz.zgora.pl po zakończeniu rekrutacji do projektu.

  2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać studentka/student kazdego wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczennica/uczeń szkoły ponadgimnazjalnych lub gimnazjum z Zielonej Góry i okolic.

 2. Zgłoszeni uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy, w których będą rywalizować o możliwość udziału w finale.
 3. Liczba grup oraz osób przechodzących do następnej fazy rozGRYwek będzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników.
 4. Liczba uczestników w rozGRYwkach Gier jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń graczy.
 5. Uczestnikiem Projektu zostanie osoba, która zadeklaruje w niej swój udział, zarejestruje się elektronicznie lub podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, a jej skan prześle na adres lmp@wmie.uz.zgora.pl w terminie do 5 grudnia 2017 roku lub dostarczy ją do pokoju 414 w budynku A-29 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra w terminie do 5 grudnia 2017

W przypadku osób niepełnoletnich deklaracja uczestnictwa w Projekcie musi być podpisana również przez rodzica lub opiekuna uczestnika Ligi Gier Edukacyjnych.

 1. W Turnieju Gier Planszowych może wziąć udział maksymalnie od 8-12 drużyn 5 osobowych. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.
 2. Uczestnik rozGRYwek zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych działań Studenckiego Koła Naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
 3. Podanie danych uczestnika jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w rozgrywkach.

  3 ZASADY ROZGRYWEK

 1. W ramach Turnieju Gier Planszówek zawodnicy będą zmagać się z grami: Geniusz, Dixit, Rummikub, Logix oraz Tajniacy

 2. W przypadku dogrywek lub dodatkowych spotkań organizowanych na prośbę uczestników mogą być wykorzystane inne gry np. Biznes po polsku, 7 Cudów Świata, Wsiąść do pociągu Europa.
 3. Zgłoszone drużyny organizatorzy podzielą na grupy tak, aby w każdej grupie 4 drużyny rozegrały łącznie 4 gry(*), w każdej z gier będzie uczestniczyć jeden zawodnik z każdej drużyny. (*) Piąta gra zostanie przeprowadzona w ramach rozgrywek finałowych drużynowo(Gra Tajniacy).

Uwaga. Każdy zawodnik z danej drużyny będzie ją reprezentował tylko w jednej grze.

 1. Spotkanie 1(inauguracja projektu oraz zapoznanie z zasadami gier obecność obowiązkowa wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 1. RozGRYwki finałowe. W Finale spotkają się zawodnicy z dwóch pierwszych drużyn(drużyny, które uzyskają 1. i 2. miejsce w danej grupie), drużyny, które uzyskają 3. i 4. miejsce będą rywalizować w II grupie o zwycięstwo grając w grę wskazaną przez Organizatorów.
 2. Terminy Spotkań zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.
 3. O sposobie podziału na drużyny i organizację uczestników w grupach decyduje organizator.
 4. Podczas spotkań rozGRYwek Gier Planszówek każda rozGRYwka nie może przekroczyć 1 godziny lekcyjnej. Gra zostaje zakończona z chwilą osiągnięcia celu gry przez pierwszą osobę zgodnie z jej zasadami.
 5. Organizator prowadzi ranking graczy i publikuje go na stronie internetowej http://www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/

  4 PUNKTACJA

 1. Każde spotkanie w rozGRYwkach Gier Planszówek umożliwia graczowi zdobycie punktów niezbędnych do wygrania Turnieju Gier Planszowych. Projekt „Edutainment. Turniej Gier Planszowych- edycja mikołajkowa.

 2. Ogólne warunki punktacji: gracz, który uzyskał 1. miejsce w rozGRYwce gry otrzymuje liczbę punktów równą ilości graczy (w przypadku gry 5 osobowej, gracz za 1. miejsce otrzyma 5 punktów, za 2. miejsce 4 punktów itd.).
 3. W przypadku remisów zostanie sklasyfikowany gracz, który uzyskał większą liczbę punktów w fazie kwalifikacyjnej.
 4. Jeśli remisu nie da się rozstrzygnąć sposobem wymienionym w pkt. 3 decydować będzie losowanie.
 5. Spotkanie 2 i Spotkanie 3 Turnieju Gier Planszowych odbędzie się w konfiguracji podanej przez organizatora zgodnie z rankingiem (osoby, które zgromadziły większą liczbę punktów będą grały z osobami, które zgromadziły ich więcej).
 6. Komisja, wyłoniona spośród osób obsługujących rozGRYwki, ustali kategorie nagród, podejmie decyzję o wynikach rozgrywek, a następnie poda do wiadomości listę Laureatów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

  5 NAGRODY

 1. Dyplomy i puchary otrzymają 2 zwycięzcy pierwszej grupy (I), która w spotkaniu eliminacyjnym uzyska największą liczbę punktów oraz jedna osoba z grupy drugiej (II).

 2. Każdy uczestnik Turnieju Gier Planszowych, który regularnie będzie uczestniczył w 4 Spotkaniach na zakończenie projektu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

  6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW TURNIEJU

 1. Warunkiem udziału w Turnieju Gier Planszowych jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych w deklaracji uczestnictwa.

 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszych rozgrywek oraz w związku z wydaniem nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Laureata rozGRYwek w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i w Internecie.

  7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu Turnieju Gier Planszowych oraz rozstrzygnięcie kwestii spornych dotyczących reguł rozGRYwek należy do obsługi rozgrywek.

 2. Decyzja obsługi rozGRYwek jest ostateczna i zawodnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rozGRYwek i jego zakończenia bez rozstrzygnięcia.
 4. Szczegółowe zasady konkretnych rozGRYwek w oparciu o zasady gier stworzone przez producentów zostaną przedstawione uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek I na stronie www koła..
 5. Regulamin Turnieju Gier Planszowych obowiązuje podczas całego okresu realizacji projektu.
 6. We wszelkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator.
 7. Zgłoszenie do rozgrywek Gier Planszowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zawarte w Regulaminie Turnieju Gier Planszowych i jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia RozGRYwek, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 8. Uczestnicy rozgrywek mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Turnieju Gier Planszowych.
 10. Informacje na temat projektu, regulamin oraz dokumenty rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej Koła Laboratorium Matematyczne Paradoks: www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/.